Llandysul a'r Fro 

Mae Llandysul a'r fro yn cynnwys Llandysul a'r pentrefi cyfagos, ond nid oes ffiniau penodol. Felly, mae'n amhosibl pennu nifer y trigolion na maint yr ardal. Mae pentref Llandysul wedi'i leoli yng Ngheredigion, yng Ngorllewin Cymru, tua 16 milltir o Gaerfyrddin a 35 milltir o Aberystwyth. Mae Llandysul yn golygu "eglwys (llan) Sant Tysul".

 Mae'r Afon Teifi, sy'n rhedeg trwy Landysul, yn dynodi'r ffin rhwng Ceredigion a Sir Gaerfyrddin. Mae'r ffin hon yn un arbennig gan ei bod yn rhoi Llandysul yng Ngheredigion a Phont-Tyweli yng Nghaerfyrddin, er bod y ddau le yn cael eu hystyried fel un pentref. Gyda’i gilydd, mae tua 1300 o bobl yn byw yn Llandysul a Phont-Tyweli.

 rivière.jpg (36454 bytes)                 Pont-Tyweli.JPG (40657 bytes)

    Teifi                               Pont-Tyweli

 

Y cyngor cymuned a'r cyngor sir sy'n gyfrifol am y gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r boblogaeth yn ethol y cynghorwyr am 4 blynedd, ac mae pob un ohonynt yn cynrychioli ardal arbennig. Mae'r cyngor sir yn fwy pwerus na'r cyngor cymuned. Mae'r cyngor sir yn gyfrifol am bethau fel cynllunio tref, gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, twristiaeth, ysgolion, chwaraeon a thrafnidiaeth gyhoeddus; tra bod y cyngor cymuned yn gyfrifol am bethau bob dydd fel goleuadau stryd ac ymddangosiad y pentrefi.

Mae gan bentref Llandysul ganolfan hamdden, pwll nofio, neuaddau, llyfrgell sy'n cynnig mynediad am ddim i'r rhyngwyd, meysydd chwarae ayb a gwasanaethau eraill fel cyfreithwyr, banciau, meddygfeydd, fferyllfeydd, milfeddygon,, gwerthwyr tai, gorsaf dân, gorsaf heddlu ayb.

 

bibliothèque ll.JPG (39187 bytes) neuadd.JPG (34159 bytes) pompier.JPG (39220 bytes) salle de sport.jpg (28780 bytes) canoe.jpg (39273 bytes)
Yr llyfrgell Neuadd Tysul Brigad tan Canolfan hamdden canw

Mae Llandysul yn dref fach ac mae sawl pentref o’i chwmpas. Er ei bod mewn ardal wledig, ceir amrywiaeth o siopau – teganau, dodrefn, trugareddau, siopau dillad, garejys, siopau bwyd, siopau cig, siopau bara, tafarndai, gwestai, bwytai....

 Yn ogystal, mae ffatri Waffles Tregroes ym Mhont-Tyweli. Mae’r bisgedi Iseldiraidd hyn bellach yn enwog ar draws Cymru. Mae’r ffatri yn cyflogi tua phymtheg o staff.

 Mae swyddfa argraffu Gomer, sydd ar gyrion Llandysul, yn cyflogi tua phedwardeg o bobl. Cafodd ei sefydlu gan John David Lewis (1859-1914) ac mae’n enwog ar draws Cymru. Mae’n argraffu llawer o lyfrau Cymraeg a Saesneg.

gomer.jpg (36922 bytes)                 waffles.jpg (31620 bytes)

Gwasg Gomer                     Tregroes Waffles

 Prosiect arall a ddatblygwyd yn ddiweddar yn Llandysul yw’r ganolfan delynau Celtaidd, Telynau Teifi Cyf. Mae Allan Shiers wedi bod yn gwneud telynau traddodiadol Celtaidd yng Nghapel Dewi ers 30 mlynedd, ac yn gobeithio dysgu ei sgiliau i eraill yn y ganolfan newydd lle bydd wyth o bobl leol yn cael eu cyflogi. Bydd y ganolfan yn agor ym mis Mai 2005.

O ran addysg, mae gan rai o bentrefi Llandysul a’r Fro eu hysgol gynradd eu hunain, sy’n ysgol fach fel arfer, er enghraifft Capel Dewi (30 disgybl), Pontsian (56 disgybl) a Tregroes (24 disgybl). Mae’r ysgol gynradd fwyaf (tua 150 disgybl) ym mhentref Llandysul. Ar ôl gorffen yn yr ysgol gynradd, gall y plant fynd i Dyffryn Teifi, yr ysgol uwchradd Gymraeg yn Llandysul, neu Ysgol Emlyn, yr ysgol uwchradd Saesneg yng Nghastellnewydd Emlyn. Mae tua 600 o blant yn yr ysgolion hyn.

 

ecole_pont_sian.jpg (35676 bytes)

ecole_capel-dewi.jpg (26760 bytes)

Ecole_Tregroes.jpg (36534 bytes)

Ysgol gynradd Pont Sian

Ysgol gynradd Capel dewi

Ysgol gynradd Tregroes


Ecole_primaire ll.JPG (36723 bytes)

lycée ll.JPG (30502 bytes)
Ysgol gynradd Llandysul Ysgol Dyffryn Teifi

Mae llawer o dwristiaid yn ymweld â Llandysul a’r fro. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn dwristiaid o Brydain sy’n dod i Landysul i bysgota, i gan io ac i gerdded yng nghefn gwlad ac ar lan y môr. Mae Cei Newydd ac Aberaeron tua 14 milltir i ffwrdd. Mae nifer o westai a llety gwely a brecwast ar eu cyfer.

2002 Llangrannog.jpg (49128 bytes)                   vue llandysul.jpg (39651 bytes)

Llangrannog                        Llandysul

 

                                      Cymraeg                      Brezhoneg                     English                       Français